Vedtægter for

Frederikssund Svendeforening

 

§ 1.

Foreningens formål er at understøtte dens medlemmer i sygdomstilfælde og ved dødsfald.
Ved selskabelige sammenkomster knytte dens medlemmer sammen.

 

§ 2.

Enhver uberygtet, mandlig erhvervsuddannet, som kan legitimere sig som sådan
og som opholder sig i Frederikssund kommune og omegn, kan optages i foreningen,
når han ikke lider af nogen sygdom og ikke er fyldt 55 år. I tvivlsspørgsmål kan bestyrelsen forlange lægeattest

 

§ 3.

Ethvert medlem, som bevisligt opfører sig ukollegialt eller modarbejder foreningens interesser, kan af bestyrelsen straks ekskluderes;
dog er bestyrelsen forpligtet til på opfordring at motivere vedkommendes udstødelse af foreningen.

 

§ 4a.

Ved indmeldelse betales gebyr for love og emblem, samt kontigent for indmeldelsesåret. Kontigentet betales helårligt, 1 oktober - 1 september.
Der indbetales senest 1 marts. Kontigentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

Kasseren lønnes med 5% af  hele det opkrævede beløb. Kasseren besørger foreningens løbende forretninger. Formanden lønnes med ,  til enhver tid gældende telefonafgift.

 

§ 4b.

Efter 50 års medlemskab betales intet kontigent.

 

§ 5a.

Medlemmer erholder i sygehjælp 3,50 kr. daglig i 13 uger i 12 på hinanden følgende måneder ; for samme sygdom ydes der sygehjælp
2 gange indenfor 24 på hinanden følgende måneder. For sygdom under 4 dage, selvforskyldte og uhelbredelige sygdomme ydes ingen hjælp.
Formand og kasserer træffes ikke søn- og helligdage for udbetaling.

 

§ 5b.

Medlemmer, der pådrager sig uhelbredelig sygdom, kan, hvis ønskes, blive kontigentfri, men fortaber retten til sygehjælp.

 

§6.

Ingen sygehjælp ydes før 4 uger efter indmeldelsen. Ved ulykkestilfælde indtræder hjælpen straks. Uden lægeattest udbetales ingen sygehjælp.

 

§ 7.

Når et medlem bliver syg og ønsker understøttelse, sker anmeldelsen til formanden inden 5 dage, da medlemmet i modsat tilfælde
taber retten til understøttelsefor de dage, som ikke er anmeldt. Sygehjælpen kan udbetales ugenligt. Kontingentet svares ligefuldt i sygdomstilfælde.
Retten til sygehjælp bortfalder, hvis denne ikke er hævet senest 14 dage efter sygdommens ophør.

 

§ 8.

Pådrager et medlem sig restance udover 4 måneder, anses han for udtrådt af foreningen.
Ved udbetaling af sygepenge fradrages eventuelle restancer.
Slettes et medlem på grund af restance, betales ved nyindmeldelse skyldigt kontingent og nyt indmeldelsesgebyr.

 

§ 9.

Er bestyrelsen i tvivl om, at et medlem er berettiget til at oppebære understøttelse,
kan den selv tage stilling til sagen, delvis eller helt borttage understøttelsen.
Ingen syge medlemmer må vise sig berusede på offentlige steder.

 

§ 10.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingerne med:
Formand, næstformand, kasser, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.
De vælges for et år ad gangen på de ordinære generalforsamlinger, som afholdes i april og oktober måned.
På generalforsamlingen i efteråret vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor samt en fanebærer.
På forårsgeneralforsamlingen vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor, 1 revisorsupleant samt 1 fanebærer
Ved generalforsamlingen i oktober, fremlægges regnskabet til godkendelse.

 

§ 11.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder forhandlingerne og er ansvarlig for, at kun de på dagsordenen stående punkter
undergår en saglig, upartisk behandling. Enhver rolighedsforstyrelse har udvisning af lokalet til følge.
Forslag, som ønskes behandlede på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen indvarsles mindst 8 dage forinden dens afholdelse ved avertering i de lokale blade.

 

§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det skriftligt begæres af mindst 50 medlemmer ;
dog for at beslutning om lovenes forandring kan have gyldighed, er det nødvendigt, at mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for forslaget.
Beslutning tages uanset de mødtes antal.

 

§ 13.

Foreningens midler føres under een konto og besørges af bestyrelsen indsat i et solidt pengeinstitut i Frederikssund.
Kasseren er pligtig til at fremvise sparekassebøger ved ethvert bestyrelsesmøde.

 

§ 14.

Kassereren er forpligtet til, til enhver tid, på bestyrelsens forlangende at fremlægge til eftersyn foreningens bøger og regnskaber
og må ikke uden formandens anvisning kræve eller udbetale noget beløb. Den kontante beholdning må ikke overstige 5000 kr.
Regnskabet skal være til revision 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 15.

Fanebærer 1, 2 og 3 vælges ved de ordinære generalforsamlinger udenfor bestyrelsen. En af foreningens faner, som opbevares hos formanden,
skal være tilstede ved foreningens festligheder samt ved medlemmers og deres hustruers begravelse. dog ikke udover Frederikssund bygrænse.
Fanebærerens vederlag fastsættes af generalforsamlingen. Dog ydes fuld dækning for tabt arbejdsfortjeneste.
Forlanges der deltagelse af fanen ved udenbys medlemmers begravelse, betales dette af afdødes pårørende.

 

§ 16.

Bestyrelsen foranstalter i årets løb forskellige selskabelige adspredelser.
Enhver uorden eller usømmelig adfærd kan efter bestyrelsens skøn medføre øjeblikkelig udvisning.

 

§ 17.

Går medlemstallet ned under 3, betragtes foreningen som opløst, og dens ejendom gøres i penge, som tillige med kassebeholdningen
bortgives til den nærmeste understøttelsesforening for rejsende håndværkssvende.

 

§ 18.

Ved ethvert dødsfald betales 300 kr. for mænd og 300 kr. for kvinder i begravelseshjælp.
Afdøde medlemmers hustruer kan efter mandens død forblive i begravelseskassen. Dødsattest skal forevises formanden før udbetaling.
Ved medlemmers og hustruers dødsfald giver foreningen bårebuket. Ved enkers ægteskab bortfalder retten til begravelseshjælp.

 

§ 19.

Ved generalforsamlinger, festligheder og begravelser skal foreningens emblem bæres synligt. I modsat fald erlægges en mulkt.
Foreningens emblem er et skjold, bestyrelsens tillige en roset.