Hjem > Blog > 2016 Efterårs Generalforsamling

2016 Efterårs Generalforsamling

Posted by admin on november 1, 2016

Generalforsamling 28 oktober 2016

F.I.K klublokale

Formanden bød velkommen til 59 fremmødte svende, Vi startede med at mindes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Lasse og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 40 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt. 3 Formandens beretning. Han omtalte bl.a. Fugleskydningen der var forløbet rigtig godt. Han takkede atter de steder som havde stillet en lille en til rådighed på gåturen til skydebanen og en tak til deltagerne som havde sørget for det gode humør og gode indtjening til foreningen. Der er 314 medlemmer i foreningen 15 i restance. Formuen er på ca. 64.000 kr.

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren fremlagde årsregnskabet Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver.

pkt.6 Indkomne forslag. Ingen
Pkt. 7 – 9 valg af bestyrelsesmedlemmer
afgående              Farvehandler Svend Jeske                             Genvalgt
                            Murer Lasse Andersen                                   Genvalgt
Typograf Palle Gullaksen - ønsker ikke genvalg. I stedet valgtes Murer Lasse Fritzen

Pkt 10 Valg af bestyrelsessuppleant.
Afg. kommis Flemming Hansen   Genvalgt
Pkt. 11   revisor mekaniker Svend Erik Larsen           Genvalgt
Pkt.12    revisorsuppleant  afg. kommis Verner Engmann er død, i stedet valgtes Kim Salling
Ptk.13    fanebærer – her blev skorstensfejer Martin Frandsen valgt

Pkt. 14 Eventuelt.
Her var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

Comments: