Hjem > Blog > 2015 Forårs Generalforsamling

2015 Forårs Generalforsamling

Posted by admin on april 27, 2015

Generalforsamling 24 april 2015

Cafe Hanne - Hallen

Formanden bød velkommen til 38 fremmødte svende, Vi startede med at mindes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte __ kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt. 3 Formandens beretning. Han omtalte bl.a. udflugten i marts til arbejdermuseet i KBH som havde været en rigtig god tur med gode oplevelser, god mad og godt samvær. Han takkede Martin Hansen for hans indsats i bestyrelsesarbejdet. Medlemstallet er på 307 medlemmer hvoraf 61 er i restance og 5 er døde. Formuen er på ca. 63.000,- kr

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren fremlagde det reviderede regnskab fra efterårsgeneralforsamlingen. Fejl var fundet og rettet og det blev godkendt af revisorerne. Derefter oplæste han det nye halvårsregnskab. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver

pkt.6 Indkomne forslag .Ingen

pkt 7-10 Valg af bestyrelsesmedlemmer

afg.                Ole Henriksen - genvalgt

afg.                Stevie Berthelsen - genvalgt

afg.                Henning Andersen - genvalgt

afg.                Lars Bengsson - genvalgt

pkt 11 Valg af bestyrelsessuppleant. Afg.  Lasse Withen - genvalgt

Pkt 12 valg af revisor        Ole Sørensen – genvalgt

Pkt 13 valg af revisorsuppleant afg. John Husum Olsen - genvalgt

Pkt 14                  valg af fanebærer Arne Dølling - genvalgt

Ptk 15 Eventuelt.

Her var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

Comments: